Short Mat Finals 2013

 

Short Mat Competition Results 2013      
       
  Winner/s   Runner/s Up
       
Singles Championship John Kendrick   Bob Cook
       
Club Pairs John Kendrick & Eileen Glen   Margaret Hossack & Doreen Mallen
       
Triples P Rackley & M Hossack & L Hawkins   B Cook & T Lambert & D Farmer
       
Selected Pairs John Kendrick & Linda Hawkins   Bob Cook & Joan Cook
       
Singles Handicap John Kendrick   Alan Canham
       
100 Up Pairs Bob Cook & Derek Hawkins   John Kendrick & Indie Patel
       
100 Up Singles John Kendrick   Alan Canham
       
Bert Bush John Kendrick & John Ferguson   Pam Evans & Sylvie Wray
       
Friday League Team D   Team C
  (31 League Points, 357 Match Points)   (17 League Points, 309 Match Points)
       
  John Kendrick / Indie Patel   Pat Rackley / Eileen Widdows
  Laraine Carless / Eileen Glen   Sylvie Wray / Ivor Lewis
  Derek Hawkins / Linda Hawkins   Doreen Mallen / Margaret Hossack